Политика за защита на лични данни

Информация за нас

МДМТ ЕООД е дружество, вписано в Търговския регистър с ЕИК 201624321, със седалище в гр. Габрово и адрес на управление гр. Габрово, ул. „Петко Каравелов“ № 3А, тел: 066/991 789, www.mdmt.bg, e-mail: donchevl@mdmt.bg, и се представлява от управител Михаил Димитров Дончев.

Нашата основна цел при работа с лични данни

Ние обработваме вашите лични данни с цел да предоставим на вас и на вашия бизнес по-добри, по-качествени и по-разнообразни услуги. Ние непрекъснато се стремим да подобрим обслужването си и техническите параметри на продуктите ни.

Сигурността на данните, които сте ни поверили е много важна за нас. Тя има голямо значение за успеха на нашия бизнес и за обществения ни имидж. Ето защо ние защитаваме вашите данни като прилагаме всички подходящи технически и организационни средства, с които разполагаме, за да не допускаме неразрешен достъп, неразрешено или злонамерено ползване, загуба или преждевременно заличаване на информация.

Ние събираме и обработваме лични данни само при спазване на изискванията на местното и европейското законодателство. Наясно сме, че обработването на вашите данни е свързано с определена причина и не може да се извършва без ограничение.

Настоящата Политика за поверителност и защита на личните данни има за цел да ви разясни как и защо обработваме личните ви данни.

Принципи при обработка на лични данни

Обработката на лични данни се извършва в съответствие с принципите за защита на същите, посочени в член 5 от Регламент (ЕС) 2016/679.

МДМТ ЕООД  прилага следните принципи при обработка на лични данни:

 • Личните данни се обработват законосъобразно, добросъвестно и прозрачно.
 • Лични данни се събират само за конкретни, изрично указани и легитимни цели.
 • Обработваните лични данни трябва да бъдат адекватни, релевантни, ограничени до това, което е необходимо за обработването им със съответната цел.
 • Личните данни трябва да бъдат точни и актуализирани във всеки един момент. Предприемат се всички разумни мерки, за да се гарантира своевременното изтриване или коригиране на неточни лични данни.
 • Личните данни се съхраняват в такава форма, че субектът на данните може да бъде идентифициран само толкова дълго, колкото е необходимо за обработването.
 • Личните данни се обработват по начин, който гарантира подходяща сигурност.
 • Спазване на принципа на отчетност.

Как и защо използваме личните ви данни

За изпълнение на договор или в контекста на преддоговорни отношения ние обработваме идентификационните ви и други лични данни, за да предоставяме продуктите и услугите, които сте заявили и които ползвате при нас, както за да изпълняваме договорните и преддоговорни задължения и да се ползваме от правата по договорите, сключени с вас.

Обработката се извършват с цел:

 • установяване на самоличността на клиента през всички търговски канали;
 • управление и изпълнение на вашите заявки за продукти или услуги;
 • изпълнение на договори за продукти и услуги;
 • изготвяне на предложение за сключване на договор;
 • изготвяне и изпращане на сметка/фактура за продуктите и/или услугите, които използвате при нас;
 • за да осигурим необходимото ви цялостно обслужване, както и да събираме дължимите суми за ползваните продукти и услуги;
 • осигуряване на абонаментно сервизно обслужване на закупени продукти, с оглед предоставяне на качествени услуги, съгласно договореното;
 • всякакво техническо съдействие за поддържане на предоставените продукти и услуги;
 • изготвяне на предложения за сключване на договори извън нашите офиси, изпращане на куриерски услуги с предоговорена информация и проекта на договор; обслужване на отказ от сделка;
 • уведомление за всичко, свързано с продуктите и услугите, които ползвате при нас, изпращане на различни известия, уведомление за проблеми, грешки или за да отговорим на подадени от вас молби, жалби, предложения;
 • изготвяне на агрегирана статистическа информация за нашите продажби, услуги, клиенти, които можем да предоставяме и на трети лица и др.;
 • анализ на клиентската история и изготвяне на потребителски профил с оглед определяне на подходяща оферта за вас;
 • да установим и/или предотвратим незаконосъобразни действия или действия в противоречия с нашите условия за съответните продукти и услуги;
 • данните от вашите сметки/фактури се обработват от нас за цели, съвместими с първоначалната цел за събирането им, с цел изготвяне на общ поглед върху нашите продукти и услуги;
 • извършване на обработка от обработващ данните при сключване на договор, възлагане, отчитане, приемане, разплащане;
 • осъществяване на гаранционно и сервизно обслужване на устройства;

За изпълнение на нормативни задължения

Ние обработваме идентификационните ви данни, за да спазим задължения, които са предвидени в нормативен акт, така например:

 • изпълнение на задължения във връзка с продажбата извън търговския обект, предвидени в Закона за защита на потребителите;
 • предоставяне на информация на Комисията за защита на потребителите или трети лица, предвидени в Закона за защита на потребителите;
 • предоставяне на информация на Комисията за защита на личните данни във връзка със задължения, предвидени в нормативната уредба за защита на личните данни – Закон за защита на личните данни, Регламент (ЕС) 2016/679 от 27 април 2016 година и др.;
 • задължения, предвидени в Закона за счетоводството и Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и други свързани нормативни актове, във връзка с воденето на правилно и законосъобразно счетоводство;

След Ваше съгласие

В някои случаи ние обработваме личните ви данни, само след предварителното ви писмено съгласие. Съгласието е отделно основание за обработване на личните ви данни и целта на обработката е посочена в него, и не се покрива с целите, изброени в тази политика. Ако ни дадете съответното съгласие и до неговото оттегляне или прекратяване на всякакви договорни отношения с вас:

 • изготвяме подходящи за вас предложения за нашите продукти/услуги, като извършваме детайлни анализи;
 • изготвят се подходящи за вас предложения за продукти/услуги от партньори на компанията.

Основни лични данни включват имена, ЕГН и адрес (постоянен адрес).

Детайлни анализи е метод за извършване на анализ, който позволява обработване на големи по обем данни посредством статистически модели и алгоритми и други, които включват използване на мрежови и лични данни, както и процеси на псевдонимизиране и анонимизиране на същите, с цел извличане на информация за тенденции и различни статистически показатели.

Партньори са дружества, с които ние имаме сключени договори за партньорство и които предоставят разнообразни продукти и услуги.

Данни за потребление – обобщени данни за потребление на нашите услуги, включващи вид услуга, общ брой и продължителност на ползване.

Предоставените съгласия могат да бъдат оттеглени по всяко време. Оттеглянето на съгласието няма отражение върху изпълнението на нашите договорни задължения. Ако оттеглите съгласието си за обработване на лични данни за някой или всички начини, описани по-горе, ние няма да използваме личните ви данни и информация за определените по-горе цели. Оттеглянето на съгласието не засяга законосъобразността на обработването, основано на дадено съгласие преди неговото оттегляне.

Когато ни предоставите съгласие за обработка на данни, това съгласие се отнася до всички продукти и услуги, които ползвате.

За да оттеглите даденото съгласие е необходимо само да посетите нашите офиси, сайта ни или просто данните ни за контакт.

С оглед наш легитимен интерес

Ние използваме данните ви за идентификация с наш легитимен интерес, за да извършим основен анализ на данните ви с цел да пригодим предлаганите от нас услуги към индивидуалните ви потребности и да ви предложим нови услуги, които да ги задоволяват.

Обработка на анонимизирани данни

Ние обработваме вашите трафични данни за статически цели, това означава за анализи, в които резултатите са само обобщаващи и следователно данните са анонимни. Идентифицирането на конкретно лице от тази информация е невъзможно.

Какви данни обработваме

Данни за идентификация :

 • трите имена, ЕГН и постоянен адрес;

Други данни:

 • Информация за вида и съдържанието на договорното отношение, както и всяка друга информация, свързана с договорното правоотношение, включително:
 • записи на обаждания, които са направени от и към контактните ни центрове и целят подобряване на обслужването;
 • електронна поща, писма, информация за заявките ви за отстраняване на проблеми, жалби, молби, оплаквания;
 • друга обратна връзка, която получаваме от вас;
 • лични данни за контакт – адрес за контакт, телефонен номер и информация за контакт (имейл, телефонен номер);
 • видео записи, които се правят с цел подобряване на сигурността на нашите офиси;
 • предпочитания за услугите, които ви предоставяме;
 • информация за кредитна или дебитна карта, номер на банкова сметка или друга банкова и платежна информация във връзка с плащанията направени към нас;

Когато обработваме основните ви лични данни, и описаните други данни за целите на предоставяне на продукти и услуги, за тяхното заплащане, за изпълнение на ваши заявки за услуги, както и с цел да изпълним наши нормативни задължения, тази обработка е задължителна за изпълнение на тези цели. Без тези данни, не бихме могли да предоставяме съответните услуги. Ако не ни предоставите данни за идентификация, не бихме могли да сключим с вас договор за продукт или услуга.

Защо и как използваме автоматизирани алгоритми

За обработването на вашите лични данни ние използване частично автоматизирани алгоритми и методи с цел постоянно подобряване на нашите продукти и услуги, за придаване на по-лично към вас, за адаптиране на продуктите и услугите ни към вашите нужди по най-добрия възможен начин или за изчисляване. Този процес се нарича профилиране.

Как защитаваме вашите лични данни

За осигуряване на адекватна защита на данните на компанията и своите клиенти, ние прилагаме всички необходими организационни и технически мерки, предвидени в Закона за защита на личните данни.

Компанията е създала структура по предотвратяване на злоупотреби и пробиви в сигурността.

С цел максимална сигурност при обработка, пренос и съхранение на вашите данни, може да използваме допълнителни механизми за защита като криптиране, псевдонимизация и др.

Кога изтриваме вашите лични данни

По правило прекратяваме използването на вашите лични данни за целите свързани с договорното правоотношение след прекратяване на договора, но не ги изтриваме преди изтичане на една година от прекратяване на договора или до окончателно уреждане на всички финансови задължения и изтичане на нормативно определените задължения за съхраняване на данните, като задължения (6 месеца) по Закона за счетоводството за съхранение и обработка на счетоводни данни (11 години), изтичане на определените в Закона за задълженията и договорите давностни срокове за предявяване на претенции (5 години) и др. основания, предвидени в действащото законодателство (5 години). Няма да изтрием или анонимизираме ваши лични данни, ако те са необходими за висящо съдебно, административно производство или производство по разглеждане на ваша жалба пред нас.

Вашите данни могат да бъдат и анонимизирани. Анонимизирането представлява алтернатива на изтриването на данните. При анонимизация, всички лични разпознаваеми елементи /елементи, позволяващи идентифицирането Ви, се заличават необратимо. За анонимизирани данни няма нормативно задължени за изтриване, тъй като не представляват лични данни.

Кога и защо споделяме лични данни с трети лица

Ние предоставяме ваши лични данни на трети лица, като основната ни цел е да ви предложим качествено, бързо и комплексно обслужване като се грижим продуктите и услугите, които ви предлагаме да покриват вашите очаквания. Не предоставяме ваши лични данни на трети лица, преди да сме се уверили, че са взети всички технически и организационни мерки за защита на тези данни като се стремим да осъществяваме строг контрол за изпълнение на тази цел. В този случай ние оставаме отговорни за конфиденциалността и сигурността на вашите данни.

Лични данни предоставяме на следните категории получатели (администратори на лични данни):

Лица, обработващи данни от наше име:

 • дружества събирачи и/или обезпечаващи вземанията – агенции за събиране на вземания, кредитни агенции, които чрез поръчителство или друг способ, обслужване и събиране на вземания;
 • пощенски оператори, с оглед изпращане на пратки, съдържащи договори, допълнителни споразумения и други документи и необходимостта от удостоверяване на самоличността при връчването им;
 • наши дистрибутори и агенти, които действат като представители на дружеството при продажбата на услуги и продукти;
 • лица, които по възлагане поддържат оборудване, софтуер и хардуер, използвани за обработка на лични данни и необходим за изграждане на мрежата на дружеството и за извършване на различни услуги по отчитане, разплащане на услуги и продукти, техническа поддръжка и др.;
 • лица, предоставящи сервизна поддръжка на крайни устройства; кол центрове, които ни съдействат при продажбата на продукти и услуги и при обслужване на абонатите преди и през времетраене на договорните отношения;
 • лица, наети от нас на граждански договор, подпомагащи процесите по продажба, логистика, доставка и др.;
 • органи, институции и лица, на които сме длъжни да предостави лични данни по силата на действащото законодателство;
 • доставчици на електронни удостоверителни услуги, когато документ, свързан с предоставяне на продукт или услуга, се подписва с електронен подпис;
 • други доставчици на електронни съобщителни услуги, при осъществяване на преносимост на номерата;
 • банки за обслужване на плащанията, извършени от вас;
 • охранителни фирми, притежаващи лиценз за извършване на частна охранителна дейност във връзка с обработване на видеозаписите от нашите обекти и/или осигуряване на пропускателния режим в обектите;
 • лица, предоставящи услуги по организиране, съхраняване, индексиране и унищожаване на архиви на хартиен и/или електронен носител;
 • лица, извършващи консултантски услуги в различни сфери.

Лица, обработващи данните от свое име

 • цесионери – страна по договори за цесия, с които ние прехвърляме (продаваме) вашите непогасени задължения;
 • компетентни органи, които по силата на нормативен акт имат правомощия да изискват предоставянето на информация, сред която и лични данни, като например – съдилища, прокуратура, различни регулаторни органи като Комисия за защита на потребителите, Комисия за защита на личните данни, органи с правомощия по защита на националната сигурност и обществен ред;

Вашите права, във връзка с обработване на вашите на лични данни

Право на информация:

Вие имате право да поискате:

 • информация за това дали отнасящи се до вас данни се обработват, информация за целите на това обработване, за категориите данни и за получателите или категориите получатели, на които данните се разкриват;
 • съобщение в разбираема форма, съдържащо личните ви данни, които се обработват, както и всяка налична информация за техния източник;
 • информация за логиката на всяко автоматизирано обработване на лични данни, отнасящи се до вас, поне в случаите на автоматизирани решения.

Право на корекция:

В случай, че обработваме непълни или сгрешени/грешни данни, вие имате право, по всяко време, да поискате:

 • да заличим, коригираме или блокираме ваши лични данни, обработването на които не отговаря на изискванията на закона;
 • да уведомим третите лица, на които са били разкрити личните му данни, за всяко заличаване, коригиране или блокиране, с изключение на случаите, когато това е невъзможно или е свързано с прекомерни усилия.

Право на възражение:

По всяко време имате право да:

 • възразите срещу обработването на личните ви данни при наличие на законово основание за това; когато възражението е основателно, личните данни на съответното физическо лице не могат повече да бъдат обработвани;
 • възразите срещу обработването на личните ви данни за целите на директния маркетинг.

Право на ограничаване на обработването:

Можете да поискате ограничаване на обработващите се персонализиращи данни ако:

 • оспорвате верността на данните, за периода, в който трябва да проверим верността им; или
 • обработването на данните е без правно основание, но вместо да ги изтрием, вие искате тяхното ограничено обработване; или
 • повече нямаме нужда от тези данни (за определената цел), но вие имате нужда от тях за установяването, упражняването или защитата на правни претенции; или
 • сте подали възражение за обработването да данните, в очакване на проверка дали основанията на администратора са законни.

Право на жалба:

В случай, че смятате, че нарушаваме приложимата нормативна уредба, ви молим да се свържете с нас за изясняване на въпроса. Разбира се, имате право да подадете жалба пред Комисията за защита на личните данни. След 25 май 2018 г. ще можете да подадете жалба и пред регулаторен орган, в рамките на ЕС.

Моля, уведомете другите потребители, ако те ползват услуги, закупени от вас (например персонал или семейство членове) относно обработката и предаването на вашите данни.

Заявленията за достъп до информация или за корекция се подават лично или от изрично упълномощено от вас лице, чрез нотариално заверено пълномощно. Заявление може да бъде отправено и по електронен път, по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис.

Ние се произнасяме по вашето искане в 14-дневен срок от неговото подаване. При обективно необходим по-голям срок – с оглед събиране на всички искани данни и това сериозно затруднява дейността ни, този срок може да бъде удължен до 30 дни. С решението си ние даваме или отказва достъп и/или исканата от заявителя информация, но винаги мотивираме отговора си.

Актуалност и промени на политиката

С цел да прилагаме най-актуалните мерки за защита и с цел спазване на действащото законодателство, ние ще актуализираме редовно настоящата Политика за защита на личните данни. Ако промените, които направим, са съществени, можем да публикуваме съобщение за направените промени на нашата интернет страница, в нашите офиси или на други общодостъпни места. Приканваме ви редовно да преглеждате текущия вариант на тази Политика за защита на личните данни, да бъдете постоянно информирани за това, как ние се грижим за защитата на личните данни, които събираме.